Buộc Cung điện thành công?Truyền thông Anh: Manchester United đã từ bỏ Ronaldo để bán thời gian của mình

Buộc Cung điện thành công?Phương tiện truyền thông Anh: Manchester United đã từ bỏ Ronaldo để bán cho anh ấy [cần bao nhiêu thời gian cho bóng đá