bạch tuộc paul

bạch tuộc paul

“Thầy” bạch tuộc Paul đã chết【bạch tuộc paul】:Trung tâm Oberhausen cho biết vào đêm thứ hai Paul đã